Insurat ni Conviron Altatis akas sungbat idjay kanta nga "I Can’t Make You Love Me" nga orihinal nga kinansyon ni Bonnie Raitt.


Apaman nga ni biag ket agtalikod,

ni puso kuma han kumapoy nga sigod.

Haan kuma nga agliday,

di kuma dagos nga mapaay.

Nu haan nga umayat ti ay-ayatem,

ti oras haan mo nga sayangen. 

Nu di daka metlang ipateg,

dayta nga rikna haan nga linteg.

Ni puso, wayawaya nga agayat.

Bay-am nga birukenna ni gasat.

Palubusam nga agbiruk ti kumayat,

dayta ti ayat nga maymayat.

3
Liked it
Leave a Comment
comments powered by Disqus

Hi there!

Hello! Welcome to Authspot, the spot for creative writing.
Read some stories and poems, and be sure to subscribe to our feed!

Find the Spot

Loading